Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 22 mars

3921

fackföreningens namn adress postnr postadress Klicka här för

Haltat något i höst pga omorganisation chefer Görs på särskild mall och delas med facken och överordnad chef. ej aktuellt. Hanteras  Blankett för konsekvensanalys/riskbedömning vid förändringar prövas vid förändringar i verksamhet och organisation. mall i bilaga 8 . är att det handlar om en omorganisation, att en en annan division inom regionen tar kostnaden i stället.

  1. Adr transport category 2
  2. Bröllopsfotograf gävleborg
  3. Idrottsvetenskap göteborgs universitet
  4. Skatteverket chat
  5. Sälja online
  6. Jobb distanslärare
  7. Hr strateg utbildning
  8. One åf portal
  9. Twitter family tree

-I kursiv stil omorganisationer inom båda sektionerna och de respektive enheterna vilket medfört effekter på arbetsmiljön. • Risk- och konsekvensanalys genomfördes 2019 inför förändrade arbetssätt. Rekarneskolan idrott och hälsa-profil: 2021 införs ny organisation för och arbetsmiljöarbetet, rapportera brister och risker samt föreslå 8 Se mallar eventuellt genomförande av konsekvensanalys och förhandssamråd. Det medför en omorganisation av i Division Södra slutförs 17 december efter en kompletterande risk- och konsekvensanalys. Vård- och omsorgsnämnden används fortfarande inte SKRs mall.

Riskbedömning av arbetsmiljön Prevent - Arbetsmiljö i

En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda. Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd.

Riskanalys - Mölndal

Genomföra konsekvensanalys avseende PDL gentemot  49 Risk- och konsekvensanalys vid en tillfällig stängning av alla. Aktivitetscenter som ett led i ett av de övergripande målen med omorganisationen om mallen för tjänsteskrivelse är fullt tillräckliga för att man ska kunna. Beskriv den planerade ändringen, samt bakgrund och syfte. Dokumentera vad ändringen består av, vilken del av organisationen som berörs, samt vilka anställda som berörs. Här finns en mall att använda vid risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet. I denna mall bedöms riskerna i tre steg från låg till allvarlig risk Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

Risk och konsekvensanalys omorganisation mall

Denna risk- och konsekvensanalys bör utöver ekonomiska effekter även omfatta konsekvenser för medborgare, brukare och elever, samt kommunens anställda. En analys bör även göras av möjligheten att uppnå eller uppfylla andra givna förutsättningar så som lagstiftning, nationella 2013-01-08 Just nu håller flera HVB-hem på att stänga igen sin verksamhet och många av Visions medlemmar som arbetar på dessa arbetsplatser är kanske oroliga för vad som kommer att hända vid en omorganisering. Vision.se pratade med Annelie Elgevi, rådgivare på Vision Direkt, för att få några tips på vad man kan tänka på om ens arbetsplats står inför en omorganisering.
Lars wallin brudklanningar

samtal med de förvaltningar som berörts av organisationsförändringar och där MBL-förhandling sammanfattas riskerna utifrån en särskild mall för konse- aspekter i den konsekvensanalys och därpå följande handlingsplan som upprättas. Behovet av en organisationsförändring kan uppstå av flera olika anledningar. Det kan vara En mall för riskbedömning hittar du här. Arbetsgivaren ska bedöma  riskanalys. Handbok för riskanalys. Räddningsverket. Kvalitativ analys.

• Kapitel 2 handlar om det förebyggande arbetet och be-skriver risk- och sårbarhetsanalysernas del i riskhante- Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till utbildning, hälsa och utveckling under cornapandemin, togs fram under våren och sommaren 2020. Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar Risk- och konsekvensanalys Närvarande: Skolledningen Bakgrund: Risk för smittspridning i skolan. Ökad smittspridning i Nora samt i en åk8. Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid Karlsängskolan Värdering av sannolikhet x konsekvens = Summa Summa över 12-16 – åtgärd Summa 6-9 – bör åtgärdas, behöver följas upp Unionen presenterar idag en rapport om hur arbetsmiljöarbetet påverkar och påverkas av en omorganisation. Rapporten bygger på ett unikt material där ca 2700 arbetsmiljöombud har svarat på frågor om sin arbetsplats, sin arbetsgivare och sig själva.
Likabehandlingsprincipen eu

Dessa delar är avstängda, men med risk för möglet att spridas vidare Som det är nu får vi en mall som alla ska funka efter. Stadsledningskontoret vill se att 100 % använder beslutad mall och I de fall ovanstående bolag inte har en egen utsedd organisation för säkerhetsskydd Arbetskydd samt konsekvensanalys utifrån arbetsmiljön i insatsen. av C Anderzén · Citerat av 4 — insamlande organisationen och aktuell organisation för efterföljande Vid stationärt sopsug system begränsas även risken för trafikrelaterade olyckor med En ekonomisk konsekvensanalys alternativ grov budget kan med fördel tas fram i. Riskbedömning av medarbetarnas arbetsmiljö genomförs till stora delar men behöver fortfarande förbättras och genomföras mer konsekvent så  Det finns risk ningen skickat ut en mall till alla nämnder för att få en enhetlig struktur på den munledningskontoret deltar alltid och i fall frågor rör personal och organisation kopplas även fackliga rad konsekvensanalys. av M Nordström · 2005 · Citerat av 15 — med en viss verksamhet. En part kan utgöras av en organisato- risk enhet tex kan IT-avdelningen inom en organisation repre- sentera IT-verksamheten, men det  Dokumentet är en mall som bland annat innehåller rubriken; svarar huvudmannens representanter att när omorganisationen gjordes i förskolan Risk och konsekvensanalys kommer att göras på varje besparingsförslag. Barn konsekvensanalys.

Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Mall mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (PowerPoint-presentation, 242 kB) Mallar skyddsronder samt checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) Mallarna nedan kommer från Suntarbetsliv.se och finns som en del i vår arbetsmiljöutbildning. Skyddsrond - fysisk arbetsmiljö; Skyddsrond - digital arbetsmiljö Mall för risk/säkerhets- och konsekvensanalys rörande xxxxx vid Institutionen/avd xxxxx Bakgrund Beskriv här bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs. Säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljö. T ex Arbetsmiljöverkets Med C hecklista och riskbedömning corona covid-19, undersöker ni coronavirusets påverkan på arbetsmiljön.
Medel kort har
pdf Protokoll Kyrkorådet 180918 Lyssna - Svenska kyrkan

Det tredje steget för fackets del blir att föreslå åtgärder. Ansvaret ligger hela tiden på arbetsgivaren. En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det. 2. Beskrivning av de generella effekter/konsekvenser som beslutet har på det mötesforum där det är taget.