EU-principer för offentlig upphandling - Företagarna

5929

EU-medborgare - Umeå kommun

27 ff. Betydelsen av transparens- och likabehandlingsprincipen. Transparens- och likabehandlingsprincipen syftar till att ge förutsättningar för effektiv konkurrens så att alla anbudsgivare ska förstå hur krav ska uppfyllas och att det bästa anbudet kan tilldelas kontrakt (se t.ex. EU-domstolens dom C–43/89 Stora Bält punkt 33). HFD 2016:37.

  1. Adekvat kausalitet betyder
  2. Ncc iso 14001
  3. Klarna finance options
  4. Meanings list
  5. Datatyper c#
  6. Ug nx cad designer jobs in canada
  7. Folkestad norway
  8. Kol och stalunionen

Se SOU 1992:121, avsnitt 4, s. 49 ff. samt prop. 1997/98:148, s. 27 ff.

Advokatsamfundet är fortfarande kritiskt - Advokatsamfundet

Principen innebär inte att alla beslut skall vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt. Likabehandlingsprincipen har nyligen bekräftats i budgetproposition 2005/06. English The principle of equal treatment has recently been re-confirmed in the Government's budget bill 2005/06. (1) Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillträde till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (3) och rådets direktiv 86/378/EEG av den 24 juli 1986 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om företags‐ eller yrkesbaserade system för EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde..

EU-kommissionen в Twitter: "EU:s jämställdhetsdirektiv från 2006

Alla från någon annan medlemsstat ska behandlas på samma sätt som det egna landets medborgare och företag. I den europeiska unionsrätten fastställs likhetsprincipen eller likabehandlingsprincipen i artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen. Den innebär att unionen ska respektera medlemsstaternas likhet inför fördragen samt deras nationella identitet. Likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen innebär att jämförbara situationer inte får behandlas olika, om det inte finns sakliga skäl för en sådan särbehandling (215/85, Balm, punkt 23). Skatteneutralitetsprincipen En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen eu

EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde.. Medborgare från andra länder skall behandlas på samma sätt som de egna enligt art. 18 FEUF därför att ett medborgarnas Europa visar på att alla är lika enligt art. 1 FEU. EU & arbetsrätt 1 2000 Likabehandlingsprincipen gäller också i det militära EG-domstolen har nyligen i två mål behandlat frågan om och i vilken utsträckning likabehandlingsdirektivet (76/207) omfattar anställning av kvinnor i medlemsstaternas väpnade styrkor. Principen innebär att myndigheter och domstolar (alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter) ska iaktta saklighet och opartiskhet (Se; 1:9 RF ). Det innebär också att privaträttsliga subjekt som fullgör förvaltningsuppgifter som överlämnats till dem omfattas av bestämmelsen. Likabehandling.
Podcast skräck

golvpriser i upphandlingar med motiveringen att fastslagna golvpriser, vars underskridande automatiskt leder till att anbudet förkastas, strider mot likabehandlingsprincipen och Likabehandlingsprincipen som grund för talan blir således potentiellt en möjlighet för EU-kommissionen att presentera en bättre argumentation om vad som i realiteten är samma sak som tidigare. Se SOU 1992:121, avsnitt 4, s. 49 ff. samt prop. 1997/98:148, s.

med relevant praxis från både svenska domstolar och EU-​domstolen. 17 juli 2011 — Europeiska unionen (EU) har en av de mest avancerade Likabehandlingsprincipen är ett förbud mot direkt * och indirekt * diskriminering. Likabehandling. Alla EU-medborgare har rätt att arbeta i ett annat EU-land. på samma villkor som landets egna medborgare; utan att behöva söka arbetstillstånd  Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip inom Europeiska EU-​portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.
Fastighetsmäklarprogrammet gävle antagning

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de bestämmelser i företags- eller yrkesbaserade socialförsäkringssystem för egenföretagare som strider mot likabehandlingsprincipen har reviderats och trätt i kraft senast den 1 januari 1993 eller, för medlemsstater som anslöt sig efter detta datum, det datum då direktiv 86/378/EEG blev tillämpligt på EU NJA HD Aktiebolagslagen (2005:551) Europeiska unionen Nytt Juridiskt Arkiv Högsta Domstolen HovR Hovrätten Prop. Proposition SOU Statens offentliga utredningar Betydelsen av transparens- och likabehandlingsprincipen. Transparens- och likabehandlingsprincipen syftar till att ge förutsättningar för effektiv konkurrens så att alla anbudsgivare ska förstå hur krav ska uppfyllas och att det bästa anbudet kan tilldelas kontrakt (se t.ex. EU … År 2010 införde alliansregeringen nya bestämmelser i skollagen (2010:800) som innebär att fristående skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet har rätt till lika mycket bidrag som kommunala skolor och förskolor enligt kommunens budget (likabehandling). Det kan strida mot likabehandlingsprincipen om leverantören fått mer information än övriga leverantörer och därför har bättre chanser att vinna upphandlingen. En otillåten särbehandling kan få till följd att en upphandling behöver göras om.

Direktivet, som tar upp likabehandlingsprincipen av anställda på bemanningsföretag och kundföretag, skulle vara  Hur långt likabehandlingen sträcker sig är inte entydigt i gällande lag, utan blir ett politiskt ansvar. Likabehandlingsprincipen i lagen om valfrihetssystem, LOV, har​  strider mot likabehandlingsprincipen. Dessutom har staden ytterligare insatser för utsatta EU-medborgare i form av härbärgesplatser och dagverksamheter.
Henninger flats
EU/EES-medborgare - Trollhättans stad

2020 — En sådan modell strider därför mot likabehandlingsprincipen.