CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5 - Watski

7603

FÖRETAGET. Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska - PDF

2. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2. Carc.

  1. Avtalslagen konkludent
  2. Folktandvården örnsköldsvik pris

KALMAR. AVSNITT 2: Farliga egenskaper Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skin Corr.

Säkerhetsdatablad - Schou

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31. Datum för utskrift: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2.

SÄKERHETSDATABLAD Araldite GZ 280X80

Läs mer i del 2 i. ADR-S och RID-S om hur ämnen och före mål klassi- ficeras beroende på deras farliga egenskaper. Page 32. Klassificering 31.

Adr transport category 2

11 nov. 2020 — Banking · Energy · Healthcare · Life Sciences · Manufacturing · Transport · Tech _ga .issworld.com, 2 years, This cookie name is asssociated with not belong to any other category or are in the process of categorization.
Trainingsplan für zuhause

0. Class 1:  Function or use category. : Pesticides, non-agricultural (Biocides). 1.2.2. 14.3. Transport hazard class(es). ADR. Transport hazard class(es) (ADR).

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ADR: (Europeiska avtal som reglerar internationell transport av farligt gods på väg) Serious damage to eyes: Category 1. Sida: 2 / 5. Säkerhetsdatablad. Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31. Datum för utskrift: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2. 2.
Registreringsskylt sok

14.3 Faroklass för transport. · ADR. · Klass. 2 5F Gaser. · Etikett. 2.1. · ADN ADR, IMDG, IATA.

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31. Datum för utskrift: 14.07.2015 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2.
Master cello
ZUBATE00009_MSDS_SV-SE_Original ATE Brake Fluid

2 H315 274 335 601. ADR-Transport category (Tunnel restriction code): (E). Carc. Cat. 3, Muta.